Cadre de compétences

Sign up for AN upcoming workshop

Kompetensramverk är det språk kring med vilket önskat beteenden, agerande eller förmågor beskrivs för en verksamhets många roller.

Kärnan är en HR-strategi som besvarar frågan: Vad krävs för att lyckas, och vad letar vi efter hos våra medarbetare och chefer? Utan ett ramverk som är konkret, beteendebaserat och väl underbyggt fastnar vi i vaga och otillräckliga beskrivningar som många gånger betyder olika saker för olika beslutsfattare – och inte minst – värderas olika.

Kompetensramverk som ett stöd för urval, rekrytering och utveckling, finns i dag i de flesta verksamheter. Ofta är de uttrycka i samlade dokument och beskrivningar av vilken attityd, vilket sätt att vara eller närma sig uppgifter på. Många gånger realiseras inte värdet av ramverket, just för att det inte är tillräckligt underbyggt och konkret. Väl uppbyggda och implementerade kompetensramverk är knutna till verksamheten och rollens utmaningar. De är distinkta och beteendebaserade för att kunna utgöra navet i både rekrytering, urval, utveckling och prestationsutveckling. Inte minst realiserar de värden som likabehandling, säkerställer att alla mäts mot samma mall och skapar ett samlat språk kring vad som eftersträvas i verksamheten.

MARIA LAHNE, SENIOR ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT CONSULTANT, ASSESSI

”Verksamheter som lyckas etablera kompetensramverk som verkligen är förankrade, konkreta och underbyggda av gedigen analys vinner så mycket. De fångar upp vem som har potentialen att agera i linje med de kriterier som efterfrågas i urvalsprocesser. De utvecklar sina ledare i att driva sitt ledarskap i linje med kompetenserna. Genom att göra ramverket till navet i sitt arbete lyckas de dessutom utveckla sin prestationsstyrning.”

MARIA LAHNE, SENIOR ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT CONSULTANT, ASSESSI

Att etablera ramverk startar alltid med en analys; Ställer olika medarbetarroller olika krav? Finns det olika kriterier för framgång på olika ledarnivåer? Finns det skillnader i roller som kräver helt olika beteenden för att nå målen? Har verksamheten en genuin värderingsgrund som uttrycks i beteenden? Utifrån ett ingående samarbete, kantat av rollanalys, genomgång av material, strategin och utmaningarna framåt, workshops … ja, till och med observation i rollen etableras ett unikt och konkret ramverk. Till detta knyts strategiska HR-initiativ. Plötsligt finns de konkreta ramarna för ledarmodeller, underlaget för feedbacksamtal är på plats och ramverket kan kopplas till verksamhetens urvalsmetoder för att fånga rätt profiler vid rekrytering. Som resultat av förankringsarbetet, växer ett enhetligt och begripligt språk fram i verksamheten, samsyn skapas kring vilka kvalitéer som bedöms och utvecklas. Inte minst skapas förutsättningar för mångfald i rekrytering och befordran.

MARIA LAHNE, SENIOR ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT CONSULTANT, ASSESSI

”Verksamheter som lyckas etablera kompetensramverk som verkligen är förankrade, konkreta och underbyggda av gedigen analys vinner så mycket. De fångar upp vem som har potentialen att agera i linje med de kriterier som efterfrågas i urvalsprocesser. De utvecklar sina ledare i att driva sitt ledarskap i linje med kompetenserna. Genom att göra ramverket till navet i sitt arbete lyckas de dessutom utveckla sin prestationsstyrning.”

MARIA LAHNE, SENIOR ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT CONSULTANT, ASSESSI

Att etablera ramverk startar alltid med en analys; Ställer olika medarbetarroller olika krav? Finns det olika kriterier för framgång på olika ledarnivåer? Finns det skillnader i roller som kräver helt olika beteenden för att nå målen? Har verksamheten en genuin värderingsgrund som uttrycks i beteenden? Utifrån ett ingående samarbete, kantat av rollanalys, genomgång av material, strategin och utmaningarna framåt, workshops … ja, till och med observation i rollen etableras ett unikt och konkret ramverk. Till detta knyts strategiska HR-initiativ. Plötsligt finns de konkreta ramarna för ledarmodeller, underlaget för feedbacksamtal är på plats och ramverket kan kopplas till verksamhetens urvalsmetoder för att fånga rätt profiler vid rekrytering. Som resultat av förankringsarbetet, växer ett enhetligt och begripligt språk fram i verksamheten, samsyn skapas kring vilka kvalitéer som bedöms och utvecklas. Inte minst skapas förutsättningar för mångfald i rekrytering och befordran.