Kompetanseworkshop

Hvilke kompetanser er viktige for din organisasjon?

Kompetanse-testing eller kompetansemodellering handler om å skape innsikt rundt hvilke KPI’er som er viktige for virksomheten, hvilken kultur som er ønskelig, hvilke nøkkelroller som finnes og hvilken atferd som driver prestasjon i de ulike rollene.

Det kan f.eks. innebære å finne frem til en leder- eller medarbeiderprofil som tydeliggjør hva man behøver å oppnå eller hvordan man bør agere for å nå resultater på rett måte. Et kompetanserammeverk er et atferdsbasert rammeverk rundt hvilke kvaliteter og kapasiteter som er ønskverdig for organisasjonen generelt og spesifikke roller spesielt. Et kompetanserammeverk beskriver på en strukturert måte hvilke egenskaper som måles, utgjør basis for det lederskap som organisasjonen ønsker, og som kan utgjøre grunnlaget for prestasjon. Kompetanserammeverket skaper en “rød tråd” gjennom hele organisasjonen ved å knytte sammen seleksjon, prestasjon, utvikling og differensiering mot rollenivå.