Leadership Feedback

Låt teamet coacha chefen till framgång. Verktyget fångar upp teamets behov och ger chefen möjlighet att anpassa sitt ledarskap. Det ger motiverade och effektiva medarbetare som snabbare når organisationens mål.

Boka en demo

Kontakta oss

Vad är Leadership Feedback?

Leadership Feedback är ett verktyg baserat på modern forskning om ledarskap. Det låter medarbetare regelbundet ge feedback till sin chef på de mest kritiska delarna av ledarskapet. Med verktyget får ledaren återkoppling på sin förmåga att coacha och vara inlyssnande, arbeta strategiskt och operativt samt sin förmåga att driva förändring och utveckling.

Feedbackverktyget består av en webbapplikation som byggs upp utifrån er organisation. Mätningen sker förslagsvis tre till fyra gånger per år. Medarbetarna svarar på tolv frågor och undersökningen tar cirka fem minuter. Resultatet mäts med en poängskala från 0 till 100. Ju närmare 100 desto bättre lyckas ledaren möta teamets behov och önskemål.

Händer i cirkel

Vad skiljer oss från andra?

Innovativt och kundcentrerat

En modern plattform framtagen efter kundernas behov, utvecklad med vår expertis och innovationsanda.

Enkelt och allt på samma ställe

En användarvänlig plattform som förenklar och effektiviserar komplexa processer och beslut inom talent management.

Datadrivna beslut

Omfattande data ger dig vägledning i beslutsfattande. Återanvänd data för att hitta toppkandidater och utveckla medarbetare.

Heltäckande

En heltäckande assessmentplattform som ger stöd i beslut inom rekrytering och utveckling av medarbetare, ledare och organisation. 

"Vi har använt Leadership Feedback i en pilotomgång för delar av organisationen för att få igång en strukturerad feedbackprocess. Det är ett verktyg som både är enkelt att förstå och att använda. Det ger en puls på hur ledaren uppfattas av teamet och på hur teamet ser sin ledare. Genom resultatet kan man se vilka punktinsatser man bör jobba med. Våra medarbetare uppskattar att de har möjlighet att både ge en gradering samt feedback i skrift på vissa frågor."

Anna Mindelöf CHRO på Fenix Outdoor Group

Om Leadership Feedback

Verktyget värderar inte hur bra eller dålig chefen är, utan hur väl ledarstilen matchar teamets behov. Via resultatet kan ledare se om de över- eller underanvänder vissa aspekter av sitt ledarskap. För att hjälpa ledaren att utvecklas i önskvärd riktning ger feedbackverktyget även tips på vad han eller hon kan göra för att bli mer framgångsrik i sitt ledarskap.

Bild på leende kvinna

För chefen

Leadership Feedback är ett stöd för den individuella ledaren och hjälper ledaren att utvecklas på ett enkelt och effektivt sätt. Verktyget är anpassat efter nutidens snabbt föränderliga organisationer, där ledare behöver konkreta tips och tydlig vägledning för hur de kan driva engagemang i sitt team. Genom resultatet från Leadership Feedback kan ledare se om de över- eller underanvänder vissa aspekter av sitt ledarskap och genom det anpassa det efter vad teamet behöver just nu. För att ett ledarskap ska bli effektivt behöver det anpassas till teamets behov och önskemål.

Boka ett möte

För medarbetarna

Genom Leadership Feedback kan medarbetarna snabbt, enkelt och anonymt ge feedback på hur chefens ledarskap fungerar just nu. Det gör att medarbetarna får en ledare som anpassar sitt ledarskap utifrån teamets aktuella behov. Med hjälp av ett effektivt ledarskap kan chefer bygga högpresterande team som känner stort engagemang för sitt uppdrag och för varandra. Dessa team levererar över förväntan och deras framgång kan förklaras med att gruppen blir större än individen genom att hela teamets kompetenser tas tillvara.

Kontakta oss

Två personer jobbar
Grupp med människor i ett möte

Modernt gränssnitt och positiv kandidatupplevelse

Ett mer effektivt ledarskap bidrar till att implementeringen av organisationens strategi snabbas upp och att engagemanget bland medarbetarna ökar. Organisationens beslutsfattare kan lättare se inom vilka områden som organisationen är stark respektive svag, om eventuella utbildningsinsatser behöver sättas in och vad som behöver göras för att organisationen ska utvecklas i en gemensam riktning. Till skillnad från andra verktyg, exempelvis 360-bedömningar och ledarutbildningar, är Leadership Feedback ett verktyg som kan bli en del av er organisation långsiktigt.

Få mer information

Eneco

Hur skapar man förutsättningar för en flexibel organisation som dessutom snabbt kan anpassa sin verksamhet efter kunders och partners snabbt förändrande behov? Eneco satte det hela på prov, med Learning Agility.
Eneco-Jonnemei.width-1440
Människor med hög learning agility anställer människor som också har det. Det fungerar som en strategi-accelerator.
Jonne-Mei Beetz, HR-utvecklingschef på Eneco Group

Södra

Södra och deras partnerskap med Assessio har framgångsrikt bidragit till att en traditionell rekryteringsprocess blivit en stark metodik för individ- och organisationsutveckling.
Kamilla Svensson Södra case
En utbildning i strukturerade intervjuer resulterade i insikten om att fördomar kunde påverka beslut, vilket skapade en önskan om att uppnå större objektivitet.
Kamilla Svensson, strategiledare inom HR på Södra

Unik resurs

Genom att låta testdata löpa som en röd tråd genom rekrytering, onboarding och utveckling så hjälper rekryteringsbolaget Unik Resurs sina kunder att öka effektiviteten i organisationen.
346683-1694522052
Allt vi gör med testresultaten handlar om att korta ledtiden till produktivitet. Det kan handla om att korta tiden det tar att hitta rätt person för jobbet, att onboarda en ny medarbetare eller hitta bra sätt för ett team att samarbeta.
Jonas Henrikson, Unik Resurs

Randstad

Med hjälp av arbetspsykologiska tester och ett stort kandidatfokus så brinner rekryteringsteamet på Randstad för att hjälpa människor att hitta rätt jobb och lösa sina kunders långsiktiga kompetensbehov.
358607-1694522524
En av de stora fördelarna med att använda tester tidigt är att du får ett tydligt beslutsunderlag och kan basera dina rekommendationer på fakta om kandidaterna.
Tomas Köhler, rekryteringskonsult Ranstad

Edisen

Efter att för första gången ha använt Assessios tester i rekryteringsprocessen så började bilden av dem förändras. Med hjälp av testresultaten fick Torbjörn Olofsson och hans team på Edisen helt nya insikter kring vad de faktiskt sökte efter.
358535-1694523009
Vi har fått insyn i hur mycket fördomar styr alla våra val. Vår lärdom är att man verkligen behöver den här typen av verktyg för att landa rätt. I mina ögon så är Nathan en topprekrytering. Sedan dag ett har han varit enormt omtyckt och uppskattad.
Edisen
features-bg

Funktioner i plattformen

Vår plattform innehåller data och verktyg du behöver för en mer effektiv organisation. Och den fortsätter ständigt att utvecklas, alltid i nära samarbete med dig som kund. 

Personality test (MAP)

Identifiera individers potential och utvecklingsområden med hjälp av MAP; ett personlighetstest som kartlägger personlighet och beteenden som är viktiga i arbetslivet.

Läs mer

Problemlösning (Matrigma)

Med det världsledande och icke-verbala begåvningstestet Matrigma kan du mäta intelligens, förmåga att se samband, abstrakt logisk förmåga och problemlösningsförmåga.

Läs mer

Riskbeteenden (MAP-X)

Identifiera riskbeteenden och individuella utmaningar. MAP-X ger dig underlag att använda i rekryteringsprocesser, ledarskapsfrågor och i utvecklingen av team.

Läs mer

Leadership Feedback

Stärk chefer i din organisation med hjälp av feedback från deras medarbetare. Leadership Feedback är baserat på modern forskning om ledarskap och bidrar till ledarskapsutveckling i rätt riktning.

Läs mer

Self-Awareness Insights

Öka självkännedom med hjälp av Self-Awareness Insights. Verktyget – och utbildningen – skapar medvetenhet kring styrkor och utmaningar och ger tips på utveckling.

Läs mer

Mirror Success

Med Mirror Success kan du inspireras av data för att hitta ny talang. I verktyget skapar du en profil baserad på testdata från dina framgångsrika medarbetare, för att matcha mot nya rekryteringar och ge stöd i beslutsfattande.

Läs mer

FAQ om Leadership Feedback
Här kan du läsa ett urval av tidigare ställda frågor och svar.

Har du några andra frågor? 

Contact us

Följden av ett effektivt ledarskap är att teamen presterar bättre. Leadership Feedback mäter hur effektivt ledarna i en organisation driver sina team.

· Leadership Feedback är ett helt nytt verktyg på marknaden som ger användaren en modern och datadriven syn på ledarutveckling och beslutsfattande. 

· Till skillnad från de verktyg som använts i över 30 år, som exempelvis som 360-bedömningar och ledarutbildningar, är Leadership Feedback ett verktyg som kan bli en del av er organisation långsiktigt samtidigt som det inte är tidskrävande att använda. 

· Genom att regelbundet använda Leadership Feedback säkerställer ni en kontinuerlig utveckling av era ledare och på så vis en växande effektivitet i era team. 
· Verktyget är anpassat efter nutidens snabbt föränderliga organisationer, där ledare behöver konkreta tips på och tydlig vägledning för hur de kan driva engagemang i sitt team. 

· En viktig punkt som skiljer Leadership Feedback från andra, mer traditionella metoder, är att samtliga medarbetare i en organisation kan delta i feedbackprocessen i stället för att enbart ett fåtal väljs ut. 

Det är upp till varje organisation att själv bestämma hur ofta mätningen ska ske, men förslagsvis två till fem gånger per år. För chefer som leder kortare projekt, exempelvis med en sammansatt projektgrupp, kan mätningarna göras oftare.

Ja, medarbetarna är helt anonyma. I majoriteten av frågorna poängsätter medarbetaren ledaren utifrån olika perspektiv, men i två av frågorna finns det också möjlighet för den svarande att fylla i svar med text. Om medarbetaren vill vara anonym är det viktigt att ingen personlig information fylls i som kan kopplas till en specifik individ. 

Resultatet presenteras utifrån två olika perspektiv: 
1. För organisationen/beslutsfattarna presenteras resultatet i scores för att ge en snabb och enkel överblick. Vad fungerar? Vad fungerar inte? Resultatet hjälper beslutsfattare att fatta strategiska beslut genom ökad transparens. 

2. För användaren (ledaren) presenteras resultatet i form av tips och förslag på actions för hur ledaren kan bli mer effektiv. Verktyget ger varje ledare en utvecklingsplan med feedback som är enkel att agera på. 

Frågorna innefattar bland annat uppskattningar av hur väl ledaren involverar andra i sitt beslutsfattande, fokuserar på kortsiktiga utmaningar, planerar och organiserar arbetet och delegerar uppgifter. Medarbetarna får svara på totalt 14 frågor, där 12 av dem är rankningsfrågor och två av dem består av textfält där medarbetaren själv får fylla i ett svar.

Att mäta effektiviteten vid ett enskilt tillfälle i en organisation ger aldrig hela sanningen, oavsett vilket verktyg du använder. En mätning med Leadership Feedback ger en nulägesbild över vad teamet behöver just nu. Eftersom de behoven kan, och troligtvis kommer att, förändras beroende på vad som händer både i och utanför organisationen just nu så är det viktigt att göra kontinuerliga mätningar under ett år (minst tre till fyra gånger om året). Resultatet blir en kompass för den enskilda ledaren, som mellan mätningarna får utrymme att göra eventuella beteendeförändringar baserade på teamets feedback. Organisationen och beslutsfattarna får i sin tur möjlighet att se hur ledarskapet förändras över tid och kan fatta strategiska beslut därefter.

Leadership Feedback är baserat på vad modern forskning har lärt oss om definitionen av effektivt ledarskap och hur vi mäter det. Verktyget grundar sig i forskning och teorier om ledarskap kopplat till organisatorisk framgång, vad som gör ett team högpresterande och hur överanvända och underanvända beteenden påverkar ledarskapet.

Verktyget är designat för att kunna användas i alla typer av organisationer – små som stora, platta som hierarkiska. Leadership Feedback fungerar som ett viktigt verktyg för organisationer som exempelvis vill öka engagemanget bland medarbetarna, befinner sig i en förändringsprocess och vill jobba med ledarskapsutveckling.

Leadership Feedback är ett stöd för den individuella ledaren och syftar till att göra deras utveckling både enklare och mer effektiv. Verktyget hjälper varje ledare att förstå vad de ska göra för att leda på ett sätt som teamet behöver just nu. Ur ett organisatoriskt perspektiv underlättar Leadership Feedback olika HR- och affärsbeslut. Beslutsfattare kan lättare se inom vilka områden som organisationen är stark respektive svag, om eventuella utbildningsinsatser som behöver sättas in och vad som behöver göras för att utvecklas i en gemensam riktning.

Boka en demo

Vill du veta mer om vår plattform? Du får inblick i verktyget och hur det kan säkra hållbara processer för rekrytering och utveckling av medarbetare och ledare – och på så sätt också din organisation.

newsletter-bg

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få senaste nytt om en mer hållbar rekrytering och utveckling.Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Assessio, orgnr. 556047-4255 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Funktionella cookies

Funktionella cookies behöver placeras för att webbplatsen ska kunna prestera som du förväntar dig, exempelvis så att den känner av vilket språk som du föredrar, för att känna av om du är inloggad, för att hålla webbplatsen säker, komma ihåg inloggningsuppgifter eller för att kunna sortera produkter på webbplatsen utefter dina preferenser.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata