Värderingar & kultur

MATCH-V hjälper dig att identifiera vad som motiverar och driver människor.

Ladda ner produktblad

Boka en demo

Vad är MATCH-V?

MATCH-V hjälper företag att definiera sin organisationskultur och matcha den mot individers värderingar och preferenser. Testet säkerställer att de som anställs drivs av samma saker som resten av organisationen. MATCH-V hjälper individer att förstå vad som motiverar dem och vad de behöver för att trivas på jobbet. Testet ger en djupare förståelse för den rådande kulturen på företaget och huruvida den stämmer överens med den önskade kulturen.

Person som skriver på dator

Vad skiljer oss från andra?

Innovativt och kundcentrerat

En modern plattform framtagen efter kundernas behov, utvecklad med vår expertis och innovationsanda.

Enkelt och allt på samma ställe

En användarvänlig plattform som förenklar och effektiviserar komplexa processer och beslut inom talent management.

Forskningsbaserat

Evidensbaserade metoder baserade på den senaste forskningen inom personlighetsvetenskap och arbetspsykologi.  

Datadrivna beslut

Omfattande data ger dig vägledning i beslutsfattande. Återanvänd data för att hitta toppkandidater och utveckla medarbetare. 

"MATCH-V har utformats för att ge individer djupgående insikter i vad som motiverar och inspirerar dem. Testet kan även öka organisationers förståelse för sin kultur och hur de kan engagera sina medarbetare på sätt som kan åstadkomma betydande förändringar inom företaget."

357743-1694163861

Reece Akhtar forskningschef på Deeper Signals och en av skaparna av MATCH-V

Om MATCH-V

Forskning visar att när individers psykologiska behov är tillfredsställda så är de också mer benägna att investera sin energi i jobbet. MATCH-V mäter termen ”person-culture fit”, det vill säga teorin om hur en individs värderingar och preferenser förhåller sig till andras.

Grupp som sammarbetar

Vad mäter MATCH-V?

Baserat på den internationella teorin "self-determination theory" mäter MATCH-V individers motivationsfaktorer. Genom att ranka organisationen inom 7 olika områden så definieras kulturprofilen. Kandidaten gör sedan ett test med 70 frågor, som tar ca 5-7 minuter, där resultatet sedan matchas mot den satta kulturprofilen.

Boka ett möte

Hur kan det användas?

MATCH-V kan användas i rekryteringsprocesser för att utvärdera hur väl en kandidat matchar organisationskulturen. Ju högre matchningspoäng, desto större chans att individen trivs och stannar längre på företaget. Två slutkandidater som båda har hög potential att lyckas i en roll kan ha två helt olika kulturprofiler, vilket gör MATCH-V till ett viktigt beslutsunderlag. Testet är skapat för att kunna vara en viktig del av en organisations värderingsarbete.

Kontakta oss

adobestock_108626043width-1440-1
357770-1694164231

Hur fungerar MATCH-V?

Administratören av testet kan genom att ranka sin organisation på sju olika områden med 14 skalor definiera en kulturprofil för organisationen. Testet består av 70 frågor och tar 5-7 minuter för en kandidat att fullfölja. Resultatet visas genom en procentuell matchning mellan kandidaten och organisationen. Testet är skapat för att vara en viktig del i arbetet att forma organisationers värderingsarbete.

Boka en demo

Eneco

Hur skapar man förutsättningar för en flexibel organisation som dessutom snabbt kan anpassa sin verksamhet efter kunders och partners snabbt förändrande behov? Eneco satte det hela på prov, med Learning Agility.
Eneco-Jonnemei.width-1440
Människor med hög learning agility anställer människor som också har det. Det fungerar som en strategi-accelerator.
Jonne-Mei Beetz, HR-utvecklingschef på Eneco Group

Södra

Södra och deras partnerskap med Assessio har framgångsrikt bidragit till att en traditionell rekryteringsprocess blivit en stark metodik för individ- och organisationsutveckling.
Kamilla Svensson Södra case
En utbildning i strukturerade intervjuer resulterade i insikten om att fördomar kunde påverka beslut, vilket skapade en önskan om att uppnå större objektivitet.
Kamilla Svensson, strategiledare inom HR på Södra

Unik resurs

Genom att låta testdata löpa som en röd tråd genom rekrytering, onboarding och utveckling så hjälper rekryteringsbolaget Unik Resurs sina kunder att öka effektiviteten i organisationen.
346683-1694522052
Allt vi gör med testresultaten handlar om att korta ledtiden till produktivitet. Det kan handla om att korta tiden det tar att hitta rätt person för jobbet, att onboarda en ny medarbetare eller hitta bra sätt för ett team att samarbeta.
Jonas Henrikson, Unik Resurs

Randstad

Med hjälp av arbetspsykologiska tester och ett stort kandidatfokus så brinner rekryteringsteamet på Randstad för att hjälpa människor att hitta rätt jobb och lösa sina kunders långsiktiga kompetensbehov.
358607-1694522524
En av de stora fördelarna med att använda tester tidigt är att du får ett tydligt beslutsunderlag och kan basera dina rekommendationer på fakta om kandidaterna.
Tomas Köhler, rekryteringskonsult Ranstad

Edisen

Efter att för första gången ha använt Assessios tester i rekryteringsprocessen så började bilden av dem förändras. Med hjälp av testresultaten fick Torbjörn Olofsson och hans team på Edisen helt nya insikter kring vad de faktiskt sökte efter.
358535-1694523009
Vi har fått insyn i hur mycket fördomar styr alla våra val. Vår lärdom är att man verkligen behöver den här typen av verktyg för att landa rätt. I mina ögon så är Nathan en topprekrytering. Sedan dag ett har han varit enormt omtyckt och uppskattad.
Edisen
features-bg

Funktioner i plattformen

Vår plattform innehåller data och verktyg du behöver för en mer effektiv organisation. Och den fortsätter ständigt att utvecklas, alltid i nära samarbete med dig som kund.  

Personality test (MAP)

Identifiera individers potential och utvecklingsområden med hjälp av MAP; ett personlighetstest som kartlägger personlighet och beteenden som är viktiga i arbetslivet.

Läs mer

Problemlösning (Matrigma)

Med det världsledande och icke-verbala begåvningstestet Matrigma kan du mäta intelligens, förmåga att se samband, abstrakt logisk förmåga och problemlösningsförmåga. 

Läs mer

Riskbeteenden (MAP-X)

Identifiera riskbeteenden och individuella utmaningar. MAP-X ger dig underlag att använda i rekryteringsprocesser, ledarskapsfrågor och i utvecklingen av team.

Läs mer

Ledarskapsutveckling

Stärk chefer i din organisation med hjälp av feedback från deras medarbetare. Leadership Feedback är baserat på modern forskning om ledarskap och bidrar till ledarskapsutveckling i rätt riktning.

Läs mer

Self-Awareness Insights

Öka självkännedom med hjälp av Self-Awareness Insights. Verktyget – och utbildningen – skapar medvetenhet kring styrkor och utmaningar och ger tips på utveckling.  


Läs mer

Psykometriska linser

Med psykometriska linser kan du inspireras av data för att hitta ny talang. I verktyget skapar du en profil baserad på testdata från dina framgångsrika medarbetare, för att matcha mot nya rekryteringar och ge stöd i beslutsfattande.

Läs mer

FAQ om MATCH-V

Här kan du läsa ett urval av tidigare ställda frågor och svar.

Har du några andra frågor?

Kontakta oss

Vår rekommendation är att ni i en urvalsprocess testar personlighet och problemlösningsförmåga först, eftersom det är mer stabilt och starkare förutsäger just arbetsprestation. Därefter bör ni titta på värderingar. Ni kan även jobba med MATCH-V som ett verktyg för att kandidater ska kunna testa om de matchar er kultur innan de söker jobb hos er, men då blir testet snarare en del i attraktionsarbetet. 

Utgå från er strategi och era mål samt era värderingar och kärnvärden. Samla en grupp med god insyn i verksamheten och låt dem först utvärdera organisationen individuellt och sedan diskutera fram en gemensam lösning. En kultur är något som formas och lever varje dag, i alla våra samlade beteenden. Vill ni synliggöra och definiera en framtida önskvärd kultur så bör ni involvera organisationen genom en kartläggning men också föra en dialog kring vilka beteenden som blir kritiska fragment. Det här kan göras både genom workshops och enkäter – Assessio kan stötta i både processer som ”train-the-trainer” och som workshopledare.

Nej, riktigt så enkelt är det inte. En stark kultur skulle lika gärna kunna vara destruktiv eller homogen. Det är snarare användandet av objektiva, träffsäkra och icke diskriminerande verktyg i urvalssituationer (både i intern och extern rekrytering) som ökar mångfalden. Vi rekommenderar alla organisationer att arbeta kompetensbaserat i urvalsprocesser och rekrytera på potential snarare än tidigare prestation. Det MATCH-V tillför är en möjlighet att matcha kandidatens egna värderingar gentemot organisationens. Det är en metod för att försäkra sig om en framtida trivsel i den miljö man kliver in i.

Mångfald skapas snarare genom personlighets- och kapacitetstester, som Assessios MAP och Matrigma, när det kommer till mångfald som handlar om exempelvis kön, etnicitet och ålder. Genom tester så skapas även mångfald i personlighet och i våra beteenden. Det MATCH-V säkerställer är att alla i organisationen föredrar att arbeta i samma typ av miljö och har samma värderingar. Medarbetarna kommer då att vara mer lika i vad de värdesätter och hur de ser på områden som förändring, prestation, samarbete och nyfikenhet. MATCH-V handlar om att likrikta alla kring deras grundförutsättningar för att prestera och trivas på jobbet, det handlar inte om att skapa mångfald i bakgrund, intressen och utseende. MATCH-V gör det också möjligt att kunna hantera ”culture-add” – att hjälpa till att medvetandegöra och göra skillnader i drivkrafter hanterbara för team och ledare i organisationen. 

Nej, det stämmer. Kulturen bör såklart gå i linje med och stötta den strategi som organisationen har. Säkerligen kommer många organisationer att ha ”kulturella gap” att arbeta medvetet med. Vi har en process för att försöka säkerställa att de här valen sker utifrån given strategi och satta mål. Att som organisation bli medveten om skillnaderna gör också att ni kan påbörja resan av att lära av erfarenhet. 

Det här är en viktig ledningsfråga. Om strategi och mål framåt pekar i en annan riktning än den kultur som organisationen faktiskt har så står man inför en förändringsresa – och då bör man matcha mot den önskvärda kulturen. Om gapen är väldigt stora bör man ändå fundera över huruvida den önskade kulturen är realistisk och vidare anpassa den. För att veta det så måste man göra såväl en strategisk workshop utifrån strategi och testa sina anställda. Ett gap mellan den nuvarande och önskade kulturen är en bra och viktig dialog att ha med en slutkandidat för att öka medvetenheten kring den miljö som kandidaten kan kliva in i.

Det enda sättet att säkerställa det är att utgå från strategi och målsättningar, rätt kultur ska främja dem. Ni kan också utgå från egen data från personal och kulturbärare kring era värderingar. Därefter kan ni sätta en benchmark och låta den styra besluten ni tar kring rekrytering. Följ upp KPI:er som engagemang och personalomsättning för att säkerställa att ni är på väg åt rätt håll.

Absolut! Ni kan låta alla era medarbetare göra testet och på så sätt synliggöra er nuvarande kultur. Ett av huvudspåren med verktyget är att det både ska kunna gå att operationalisera mot given strategi och vara en vägledning. 

Ja, det kommer att vara möjligt att sätta flera kulturer för exempelvis olika avdelningar eller regioner.

Det finns inte ”bra” eller ”dåliga” värderingar i sig. Ingen kandidat vet vilken benchmark de ställs emot när de genomför MATCH-V.

Just nu finns det en global normgrupp med 12 000 individer. Så snart vi får in ny data kommer vi att uppdatera den till landsspecifika normer.

Nej, MATCH-V är inte granskat av DNV. Vi har validerat verktyget mot andra test och mot de värden vi avser mäta – vilka i sig är validerade mot prestation. För vidare information kan du se manualen för MATCH-V.

Boka en demo

Vill du veta mer om vår plattform? Du får inblick i verktyget och hur det kan säkra hållbara processer för rekrytering och utveckling av medarbetare och ledare – och på så sätt också din organisation.

newsletter-bg

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få senaste nytt om en mer hållbar rekrytering och utveckling.Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Assessio, orgnr. 556047-4255 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Funktionella cookies

Funktionella cookies behöver placeras för att webbplatsen ska kunna prestera som du förväntar dig, exempelvis så att den känner av vilket språk som du föredrar, för att känna av om du är inloggad, för att hålla webbplatsen säker, komma ihåg inloggningsuppgifter eller för att kunna sortera produkter på webbplatsen utefter dina preferenser.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata