Ledarskapsutveckling

Låt teamet coacha chefen till framgång

Leadership Feedback gör medarbetarna till chefens coach. Verktyget fångar upp teamets behov och ger chefen möjlighet att anpassa sitt ledarskap. Det ger motiverade och effektiva medarbetare som snabbare når organisationens mål.

3 FÖRDELAR MED LEADERSHIP FEEDBACK

För chefen

Leadership Feedback är ett stöd för den individuella ledaren och hjälper ledaren att utvecklas på ett enkelt och effektivt sätt. Verktyget är anpassat efter nutidens snabbt föränderliga organisationer, där ledare behöver konkreta tips och tydlig vägledning för hur de kan driva engagemang i sitt team. Genom resultatet från Leadership Feedback kan ledare se om de över- eller underanvänder vissa aspekter av sitt ledarskap och genom det anpassa det efter vad teamet behöver just nu. För att ett ledarskap ska bli effektivt behöver det anpassas till teamets behov och önskemål. 

För medarbetarna

Genom Leadership Feedback kan medarbetarna snabbt, enkelt och anonymt ge feedback på hur chefens ledarskap fungerar just nu. Det gör att medarbetarna får en ledare som anpassar sitt ledarskap utifrån teamets aktuella behov. Med hjälp av ett effektivt ledarskap kan chefer bygga högpresterande team som känner stort engagemang för sitt uppdrag och för varandra. Dessa team levererar över förväntan och deras framgång kan förklaras med att gruppen blir större än individen genom att hela teamets kompetenser tas tillvara. 

INTRESSEANMÄLAN

För organisationen

Ett mer effektivt ledarskap bidrar till att implementeringen av organisationens strategi snabbas upp och att engagemanget bland medarbetarna ökar. Organisationens beslutsfattare kan lättare se inom vilka områden som organisationen är stark respektive svag, om eventuella utbildningsinsatser behöver sättas in och vad som behöver göras för att organisationen ska utvecklas i en gemensam riktning. Till skillnad från andra verktyg, exempelvis 360-bedömningar och ledarutbildningar, är Leadership Feedback ett verktyg som kan bli en del av er organisation långsiktigt.

LADDA NER PRODUKTBLAD

”Vi har använt Leadership Feedback i en pilotomgång för delar av organisationen för att få igång en strukturerad feedbackprocess. Det är ett verktyg som både är enkelt att förstå och att använda. Det ger en puls på hur ledaren uppfattas av teamet och på hur teamet ser sin ledare. Genom resultatet kan man se vilka punktinsatser man bör jobba med. Våra medarbetare uppskattar att de har möjlighet att både ge en gradering samt feedback i skrift på vissa frågor.”

Anna Mindelöf, CHRO på Fenix Outdoor Group.
Anders Knutsson, legitimerad psykolog och produktchef på Assessio.

”Ledarskapet är utan tvekan den viktigaste arbetsmiljöfaktorn i en organisation. Om organisationen ska kunna maximera sin potential, nå sina mål och få teamen att fungera bra krävs ett effektivt ledarskap. Vi tyckte att det saknades ett enkelt verktyg på marknaden som hjälper chefer att bli mer effektiva i sitt ledarskap och har därför utvecklat ett eget feedbackverktyg.”

 

Anders Knutsson, legitimerad psykolog och produktchef på Assessio.

FAQ: LEADERSHIP FEEDBACK

Följden av ett effektivt ledarskap är att teamen presterar bättre. Leadership Feedback mäter hur effektivt ledarna i en organisation driver sina team.

· Leadership Feedback är ett helt nytt verktyg på marknaden som ger användaren en modern och datadriven syn på ledarutveckling och beslutsfattande.

· Till skillnad från de verktyg som använts i över 30 år, som exempelvis som 360-bedömningar och ledarutbildningar, är Leadership Feedback ett verktyg som kan bli en del av er organisation långsiktigt samtidigt som det inte är tidskrävande att använda.

· Genom att regelbundet använda Leadership Feedback säkerställer ni en kontinuerlig utveckling av era ledare och på så vis en växande effektivitet i era team.

· Verktyget är anpassat efter nutidens snabbt föränderliga organisationer, där ledare behöver konkreta tips på och tydlig vägledning för hur de kan driva engagemang i sitt team.

· En viktig punkt som skiljer Leadership Feedback från andra, mer traditionella metoder, är att samtliga medarbetare i en organisation kan delta i feedbackprocessen i stället för att enbart ett fåtal väljs ut.

Det är upp till varje organisation att själv bestämma hur ofta mätningen ska ske, men förslagsvis två till fem gånger per år. För chefer som leder kortare projekt, exempelvis med en sammansatt projektgrupp, kan mätningarna göras oftare.

Ja, medarbetarna är helt anonyma. I majoriteten av frågorna poängsätter medarbetaren ledaren utifrån olika perspektiv, men i två av frågorna finns det också möjlighet för den svarande att fylla i svar med text. Om medarbetaren vill vara anonym är det viktigt att ingen personlig information fylls i som kan kopplas till en specifik individ.

Resultatet presenteras utifrån två olika perspektiv:

1. För organisationen/beslutsfattarna presenteras resultatet i scores för att ge en snabb och enkel överblick. Vad fungerar? Vad fungerar inte? Resultatet hjälper beslutsfattare att fatta strategiska beslut genom ökad transparens.

2. För användaren (ledaren) presenteras resultatet i form av tips och förslag på actions för hur ledaren kan bli mer effektiv. Verktyget ger varje ledare en utvecklingsplan med feedback som är enkel att agera på.

Frågorna innefattar bland annat uppskattningar av hur väl ledaren involverar andra i sitt beslutsfattande, fokuserar på kortsiktiga utmaningar, planerar och organiserar arbetet och delegerar uppgifter. Medarbetarna får svara på totalt 14 frågor, där 12 av dem är rankningsfrågor och två av dem består av textfält där medarbetaren själv får fylla i ett svar.

Att mäta effektiviteten vid ett enskilt tillfälle i en organisation ger aldrig hela sanningen, oavsett vilket verktyg du använder. En mätning med Leadership Feedback ger en nulägesbild över vad teamet behöver just nu. Eftersom de behoven kan, och troligtvis kommer att, förändras beroende på vad som händer både i och utanför organisationen just nu så är det viktigt att göra kontinuerliga mätningar under ett år (minst tre till fyra gånger om året). Resultatet blir en kompass för den enskilda ledaren, som mellan mätningarna får utrymme att göra eventuella beteendeförändringar baserade på teamets feedback. Organisationen och beslutsfattarna får i sin tur möjlighet att se hur ledarskapet förändras över tid och kan fatta strategiska beslut därefter.

Leadership Feedback är baserat på vad modern forskning har lärt oss om definitionen av effektivt ledarskap och hur vi mäter det. Verktyget grundar sig i forskning och teorier om ledarskap kopplat till organisatorisk framgång, vad som gör ett team högpresterande och hur överanvända och underanvända beteenden påverkar ledarskapet.

Verktyget är designat för att kunna användas i alla typer av organisationer – små som stora, platta som hierarkiska. Leadership Feedback fungerar som ett viktigt verktyg för organisationer som exempelvis vill öka engagemanget bland medarbetarna, befinner sig i en förändringsprocess och vill jobba med ledarskapsutveckling.

Leadership Feedback är ett stöd för den individuella ledaren och syftar till att göra deras utveckling både enklare och mer effektiv. Verktyget hjälper varje ledare att förstå vad de ska göra för att leda på ett sätt som teamet behöver just nu. Ur ett organisatoriskt perspektiv underlättar Leadership Feedback olika HR- och affärsbeslut. Beslutsfattare kan lättare se inom vilka områden som organisationen är stark respektive svag, om eventuella utbildningsinsatser som behöver sättas in och vad som behöver göras för att utvecklas i en gemensam riktning.