BYGG ROLLER UTIFRÅN RÄTT BETEENDEN

IDENTIFIERA DE BETEENDEN NI BEHÖVER

KONTAKTA OSS

Vad är ett kompetensramverk?

Ett kompetensramverk är beskrivningen av önskade beteenden och förmågor i rollerna som utgör er organisation. Ett kompetensramverk gör det enkelt att bedöma alla på lika grunder och skapa ett gemensamt språk kring vad som är viktigt i verksamheten.  Vilka beteenden skapar framgång i er verksamhet? Vilka beteenden söker ni i era medarbetare och ledare? Att definiera vilka roller ni behöver är den röda tråden genom alla HR-processer.

Vad blir värdet av att implementera ett kompetensramverk?

Det viktiga är att ramverket inte stannar vid stora ord och värderingar antecknade och nedsparade i ett dokument någonstans. När kompetensramverket byggs upp från grunden utifrån önskade beteenden så kan det bli kärnan för hur ni rekryterar, utvecklar och successionsplanerar.

Organisationer som använder Assessios plattform Ascend får automatisk tillgång till Assessios kompetensramverk. Baserat på femfaktormodellen, den mest empiristiskt understödda teorin för att beskriva personlighet, så kan ramverket följas genom användandet av våra verktyg, tester och intervjumodul som också ingår i Ascend.

Vilka effekter får ett genomarbetat kompetensramverk?

  • Konkreta ramar för ledarskapet
  • Tydliga policys för rekrytering och urval
  • En rättvis rekryteringsprocess där kandidaten upplever att alla bedöms på samma grunder
  • Ett underlag för feedback och lönesamtal
  • En samsyn kring vilka kvalitéer som bedöms och utvecklas
  • Mångfald inom rekrytering och befordran
  • Väl förankrade värderingar
  • Tydliga riktlinjer och krav för successionsplanering – alltså hur ni behåller och vidareutvecklar medarbetarnas kompetens på sikt

KONTAKTA OSS

Steg för steg: 3 nivåer att jobba på

”Person-job fit”

Genom en analys definieras alla de kriterier som är viktiga för en roll. Vad förväntas av rollen? Vilka framgångsfaktorer är viktiga? Måste rollen på något sätt förhålla sig till era konkurrenter? Har en ny strategi förändrat hur ni ser på rollerna? Genom workshops, intervjuer och kartläggningar så hjälper Assessio er att bygga upp alltifrån enskilda ledarskapsprofiler till roller i hela organisationen. Utifrån insamlad data och önskemål så skräddarsys organisationens ramverk för att gå i linje med strategin.

Riskbeteenden

Att förstå och identifiera potentiella riskbeteenden är minst lika viktigt som att identifiera önskade beteenden i verksamheten. Kunskap om vilka beteenden som kan vara skadliga för just er organisation gör att ni kan rekrytera mer medvetet. Genom exempelvis workshops och enkäter hjälper Assessio er att bygga upp riskprofiler kopplat till framförallt ledarskapet i organisationen. På så sätt kan ni säkerställa att nuvarande medarbetare och ledare aktivt jobbar med att minimera sina egna riskbeteenden i respektive roller.

”Person-culture-fit”

För att skapa motivation och en känsla av meningsfullhet så är en avgörande faktor att medarbetarnas värderingar matchar organisationskulturen. När organisationen drivs av samma saker blir vägen mot målet självklar och en gemensam kultur bidrar till ökat engagemang och arbetsglädje. Vi hjälper er att definiera er kultur och säkerställa att den är mätbar på både individ- och gruppnivå. Utifrån insamlad data och organisationens önskemål så skräddarsys en kulturprofil som går i linje med er strategi.

NY LÖNEMODELL BLEV FRAMGÅNGSHISTORIA

När Bonnierförlagen skulle skapa en ny lönemodell tog Thomas Thorhuus hjälp av kompetenskorten i Assessios digitala plattform Ascend. 

”Vi har använt oss av Ascend i flera år och utbildat våra chefer i kompetensbaserad rekrytering. Vi testar alla kandidater i ett tidigt skede av rekryteringsprocessen och använder frågorna i kompetenskorten vid anställningsintervjuer”, säger Thomas Thorhuus, HR-chef på Bonnierförlagen. 

När Bonnierförlagen skulle skapa en ny lönemodell tog Thomas Thorhuus hjälp av kompetenskorten i Ascend.