Second opinion

Bygg roller som utvecklar er organisation

Vilka beteenden behöver ni i er organisation för att vara redo för framtidens utmaningar?  

Alla branscher utvecklas, oavsett om det är strategier, förändrade förutsättningar eller omvärlden som ställer nya krav. För att vara redo för framtidens utmaningar behöver ni utvärdera vad ni har idag, men även identifiera vad ni behöver framöver. Gapet som blir där emellan är måttet på de förändringar ni behöver göra för att organisationen ska kunna utvecklas.

Assessios potential- och personbedömningar används ofta när en organisation står inför en stor förändring. De kan tillämpas på två sätt ­– för utveckling av befintlig personal och för rekrytering av ny.

PERSONBEDÖMNINGAR NÄR NI SKA REKRYTERA

Det gäller inte bara att utvärdera er nuvarande organisation ­– när ni tar in nya medarbetare kan det påverka verksamheten på många sätt. Det ställs allt högre krav på att processen ska vara opartisk och inte ett resultat av ”politiska beslut”.

Genom Assessios personbedömningar så kan vi kliva in som en andra och oberoende part i rekryteringsprocessen och stötta er i det svåra beslutet. I bedömningen utgår vi från era satta kriterier för rollen men använder våra tester och verktyg för att genom data förutse vem som är bäst lämpad.

Testernas resultat ger dig goda insikter i vem du anställer och hur personen kan coachas på bästa sätt. Att använda en oberoende part i beslutsprocessen skapar de bästa förutsättningarna för att rekryteringen upplevs som rättvis även bland interna sökande.

Våra bedömningar finns på tre nivåer:

  • Medarbetare
  • Mellanchef/specialist
  • Högre chef/ledningsgrupp

Våra potentialbedömningar skapar en tydlig väg framåt

Hur jobbar vi?

Vi hjälper er att kartlägga er organisations befintliga förmåga att leverera inom olika områden, exempelvis när det kommer till ett innovativt ledarskap, ett agilt arbetssätt eller ett ledarskap i krishantering. Syftet är att göra det tydligt vad ni behöver göra för att nå era strategiska mål och var ni bör lägga era utvecklingsinitiativ för att skapa mest värde.

Vad mäter vi?

Vi gör personbedömningar både på individ- och gruppnivå för att identifiera var potentialen i organisationen finns, vad ni behöver utveckla och vad ni behöver förstärka med utifrån. På ledarskapsnivå visar Assessios bedömningar om det nuvarande ledarskapet innehåller de beteenden som är nödvändiga för att klara nya utmaningar och leda organisationen i framtiden.

Vad blir resultatet?

Genom nulägesanalyser kan ni hitta kraften i er organisation och samtidigt se vad ni saknar. Individuella handlingsplaner och coachande feedbacksamtal, med fokus på styrkor och utvecklingsområden, skapar ett stort värde för individen som deltar. Analyserna blir även ett beslutsunderlag för hur ni behåller och vidareutvecklar medarbetarnas kompetens på sikt.

SÅ UTVECKLADE DE ETT HÅLLBART LEDARSKAP

Vilket slags ledarskap behövs i framtiden? Den frågan ställde sig BillerudKorsnäs toppchefer under en global strategikonferens.

Resultatet blev ledarskapsramverket ”Sustainable leadership”, hållbart ledarskap. Därefter har företaget, tillsammans med Assessio, utvecklat en kompetensprofil som används vid rekrytering och utveckling av chefer. 

 

Screening i början av en process

Att gå igenom tiotals, ibland hundratals, ansökningar till en tjänst är otroligt tidskrävande. Genom Assessios screeningprocesser så kan ni effektivt och icke-diskriminerande undersöka hur väl varje sökande matchar rollen – innan någon går vidare i processen.

Genom att sätta upp en kravprofil för rollen gör ni det möjligt att genom objektiva tester matcha alla sökande mot den profilen. På så sätt får ni fram de kandidater med högst potential att bli framgångsrik i rollen – oberoende av deras kön, ålder, bakgrund eller erfarenhet.  

Assessios konsulter har lång erfarenhet av att bygga träffsäkra kravprofiler. Kanske är det extra viktigt att er nya medarbetare är snabblärd och kan lösa komplexa problem? Eller är det nödvändigt att personen tycker om att jobba i en dynamisk miljö?

Vi har olika tester för screening beroende på vad som är viktigt för er när ni rekryterar. Genom att använda er av screening bygger ni en mer tidseffektiv rekryteringsprocess och säkerställer ni att alla kandidater ges samma chans. Ni riskerar inte heller att missa er drömkandidat till följd av ett dåligt formulerat cv.