Leadership Feedback

Let the team coach the manager to success. The tool captures the team's needs and allows managers to adapt their leadership. This results in motivated and effective employees who reach the organisation's goals faster.

Book a demo

Get in touch

What is Leadership Feedback? 

Leadership Feedback is a tool based on modern leadership research. It allows employees to provide regular feedback to their manager on the most critical aspects of leadership. With the tool, the leader receives feedback on his or her ability to coach and listen, work strategically and operationally, and his or her ability to drive change and development. The feedback tool consists of a web application that is built based on your organisation. Measurement takes place three to four times a year. Employees answer 12 questions, and the survey takes about five minutes. The results are measured on a scale from 0 to 100. The closer to 100, the more successful the leader is in meeting the team's needs and desires.

Händer i cirkel

What makes us different from others?

Data-driven

Data collection to support and guide decisions. Collect and reuse data to find your top candidate.

Research-based

Evidence-based methods and solutions based on the latest the latest research in personality science and work psychology.

Simple

A user-friendly platform that simplifies complicated processes and decisions.

Comprehensive

A comprehensive assessment platform that provides decision support for in the recruitment and development of employees, leaders and organizations.

"We have used Leadership Feedback in a pilot for parts of the organization to get a structured feedback process going. It is a tool that is both easy to understand and to use. It provides a pulse on how the leader is perceived by the team and how the team sees their leader. Through the results, you can see which specific actions you should work on. Our employees appreciate that they have the opportunity to give both a grading and written feedback on certain questions."

Anna Mindelöf, CHRO at Fenix Outdoor Group.

About Leadership Feedback

The tool does not assess how good or bad the manager is, but how well the leadership style matches the needs of the team. Through the results, leaders can see if they are over- or underutilizing certain aspects of their leadership. To help the leader develop in the desired direction, the feedback tool also provides tips on what they can do to become more successful in their leadership.

Bild på leende kvinna

For the manager

Leadership Feedback supports the individual leader and helps them develop in a simple and effective way. The tool is adapted to today's rapidly changing organizations, where leaders need concrete tips and clear guidance on how to drive engagement in their team. Through the results of the Leadership Feedback, leaders can see if they are over- or underutilizing certain aspects of their leadership and adapt it to what the team needs right now. For leadership to be effective, it needs to be adapted to the needs and wants of the team.

Book a meeting

For employees 

Through Leadership Feedback, employees can quickly, easily and anonymously provide feedback on how their manager's leadership is working right now. As a result, employees have a leader who adapts their leadership to the current needs of the team. Through effective leadership, managers can build high-performing teams that are highly committed to their mission and to each other. These teams deliver beyond expectations and their success can be explained by the fact that the group becomes bigger than the individual by utilizing the competencies of the whole team.

Get in touch

Två personer jobbar
Grupp med människor i ett möte

For the organization

More effective leadership helps to speed up the implementation of the organization's strategy and to increase employee engagement. The organization's decision-makers can more easily see where the organization is strong and weak, whether any training is needed and what needs to be done to move the organization in a common direction. Unlike other tools, such as 360 assessments and leadership training, Leadership Feedback is a tool that can become part of your organization in the long term.

Book a demo

features-bg

Features in the platform 

Our platform contains extensive data and the tools you need for a more efficient organization. And it is constantly evolving, always in close cooperation with you as a customer. 

Personality (MAP)

Personality (MAP)  
Identify individuals' potential and areas of development using MAP; a personality test that maps personality and behaviors that are important in the workplace.

Learn more

Aptitude (Matrigma)

With the world-leading non-verbal aptitude test Matrigma, you can measure intelligence, reasoning, abstract logic and problem-solving skills.   

Learn more

Risk behaviors (MAP-X)

Identify risk behaviors and individual challenges. MAP-X gives you a basis to use in recruitment processes, leadership issues and team development.   


Learn more

Leadership Feedback

Empower managers in your organization with feedback from their employees. Leadership Feedback is based on modern leadership research and contributes to leadership development in the right direction.

Learn more

Self-Awareness Insights

Öka självkännedom med hjälp av Self-Awareness Insights. Verktyget – och utbildningen – skapar medvetenhet kring styrkor och utmaningar och ger tips på utveckling.


Learn more

Psychometric lenses

With psychometric lenses, you can be inspired by data to find new talent. In the tool you can create a profile based on test score from successful employees to match with your top candidates. 

Learn more

FAQ about Leadership Feedback

Here are the answers to the most frequently asked questions.
Contact us if you want to learn more.

Get in touch

Följden av ett effektivt ledarskap är att teamen presterar bättre. Leadership Feedback mäter hur effektivt ledarna i en organisation driver sina team.

· Leadership Feedback är ett helt nytt verktyg på marknaden som ger användaren en modern och datadriven syn på ledarutveckling och beslutsfattande. 

· Till skillnad från de verktyg som använts i över 30 år, som exempelvis som 360-bedömningar och ledarutbildningar, är Leadership Feedback ett verktyg som kan bli en del av er organisation långsiktigt samtidigt som det inte är tidskrävande att använda. 

· Genom att regelbundet använda Leadership Feedback säkerställer ni en kontinuerlig utveckling av era ledare och på så vis en växande effektivitet i era team. 
· Verktyget är anpassat efter nutidens snabbt föränderliga organisationer, där ledare behöver konkreta tips på och tydlig vägledning för hur de kan driva engagemang i sitt team. 

· En viktig punkt som skiljer Leadership Feedback från andra, mer traditionella metoder, är att samtliga medarbetare i en organisation kan delta i feedbackprocessen i stället för att enbart ett fåtal väljs ut. 

Det är upp till varje organisation att själv bestämma hur ofta mätningen ska ske, men förslagsvis två till fem gånger per år. För chefer som leder kortare projekt, exempelvis med en sammansatt projektgrupp, kan mätningarna göras oftare.

Ja, medarbetarna är helt anonyma. I majoriteten av frågorna poängsätter medarbetaren ledaren utifrån olika perspektiv, men i två av frågorna finns det också möjlighet för den svarande att fylla i svar med text. Om medarbetaren vill vara anonym är det viktigt att ingen personlig information fylls i som kan kopplas till en specifik individ. 

Resultatet presenteras utifrån två olika perspektiv: 
1. För organisationen/beslutsfattarna presenteras resultatet i scores för att ge en snabb och enkel överblick. Vad fungerar? Vad fungerar inte? Resultatet hjälper beslutsfattare att fatta strategiska beslut genom ökad transparens. 

2. För användaren (ledaren) presenteras resultatet i form av tips och förslag på actions för hur ledaren kan bli mer effektiv. Verktyget ger varje ledare en utvecklingsplan med feedback som är enkel att agera på. 

Frågorna innefattar bland annat uppskattningar av hur väl ledaren involverar andra i sitt beslutsfattande, fokuserar på kortsiktiga utmaningar, planerar och organiserar arbetet och delegerar uppgifter. Medarbetarna får svara på totalt 14 frågor, där 12 av dem är rankningsfrågor och två av dem består av textfält där medarbetaren själv får fylla i ett svar.

Att mäta effektiviteten vid ett enskilt tillfälle i en organisation ger aldrig hela sanningen, oavsett vilket verktyg du använder. En mätning med Leadership Feedback ger en nulägesbild över vad teamet behöver just nu. Eftersom de behoven kan, och troligtvis kommer att, förändras beroende på vad som händer både i och utanför organisationen just nu så är det viktigt att göra kontinuerliga mätningar under ett år (minst tre till fyra gånger om året). Resultatet blir en kompass för den enskilda ledaren, som mellan mätningarna får utrymme att göra eventuella beteendeförändringar baserade på teamets feedback. Organisationen och beslutsfattarna får i sin tur möjlighet att se hur ledarskapet förändras över tid och kan fatta strategiska beslut därefter.

Leadership Feedback är baserat på vad modern forskning har lärt oss om definitionen av effektivt ledarskap och hur vi mäter det. Verktyget grundar sig i forskning och teorier om ledarskap kopplat till organisatorisk framgång, vad som gör ett team högpresterande och hur överanvända och underanvända beteenden påverkar ledarskapet.

Verktyget är designat för att kunna användas i alla typer av organisationer – små som stora, platta som hierarkiska. Leadership Feedback fungerar som ett viktigt verktyg för organisationer som exempelvis vill öka engagemanget bland medarbetarna, befinner sig i en förändringsprocess och vill jobba med ledarskapsutveckling.

Leadership Feedback är ett stöd för den individuella ledaren och syftar till att göra deras utveckling både enklare och mer effektiv. Verktyget hjälper varje ledare att förstå vad de ska göra för att leda på ett sätt som teamet behöver just nu. Ur ett organisatoriskt perspektiv underlättar Leadership Feedback olika HR- och affärsbeslut. Beslutsfattare kan lättare se inom vilka områden som organisationen är stark respektive svag, om eventuella utbildningsinsatser som behöver sättas in och vad som behöver göras för att utvecklas i en gemensam riktning.

Book a demo

Want to know more about our platform? You will gain insight into how the tool can ensure sustainable processes for the recruitment and development of employees and leaders - and thus also your organization.

newsletter-bg

Subscribe to our newsletter

Get the latest news on more sustainable recruitment and development.This website uses cookies

Cookies ("cookies") consist of small text files. The text files contain data which is stored on your device. To be able to place some type of cookies we need your consent. We at Assessio, corporate identity number 556047-4255 use these types of cookies. To read more about which cookies we use and storage duration, click here to get to our cookiepolicy.

Manage your cookie-settings

Necessary cookies

Necessary cookies are cookies that need to be placed for fundamental functions on the website to work. Fundamental functions are for instance cookies that are needed for you to use menus and navigate the website.

Functional cookies

Functional cookies need to be placed for the website to perform in the way that you expect. For instance to remember which language you prefer, to know if you are logged in, to keep the website secure, remember login credentials or to enable sorting of products on the website in the way that you prefer.

Statistical cookies

To know how you interact with the website we place cookies to collect statistics. These cookies anonymize personal data.

Ad measurement cookies

To be able to provide a better service and experience we place cookies to tailor marketing for you. Another purpose for this placement is to market products or services to you, give tailored offers or market and give recommendations on new concepts based on what you have bought from us previously.

Ad measurement user cookies

In order to show relevant ads we place cookies to tailor ads for you

Personalized ads cookies

To show relevant and personal ads we place cookies to provide unique offers that are tailored to your user data